Sitemap: http://www.jrhcots.com/sitemap.xml

Comunicat de pres?

?n data de 29 aprilie 2024, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), a primit vizita unei delega?ii a reprezentan?ilor Autorit??ii de Reglementare ?n domeniul nuclear din Statele Unite ale Americii, Nuclear Regulatory Commission (USNRC). Delega?ia este condus? de c?tre pre?edintele USNRC dl. Christopher T. Hanson ?i include membri ai cabinetului s?u, fiind ?nso?it? de reprezentan?i ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii ?n Romania.


Comunicat

In ?dupa-amiaza zilei de 6 februarie 2024, CNCAN a fost informat de catre Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavoda (CNE Cernavoda) ca la Unitatea 2 a centralei, un compresor de aer de serviciu a declansat si a degajat fum (fara foc), fara impact asupra securitatii nucleare si personalului Unitatii.

Degajarea de fum nu a avut impact asupra securitatii nucleare si radiologice a CNE Cernavoda, asupra personalului si a mediului inconjurator.

In prezent, echipamentul este izolat si se fac investigatii pentru identificarea cauzei.

Biroul de presa al CNCAN


Comunicat CNCAN?

noiembrie 2023

?n perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2023, la CNCAN s-a desf??urat misiunea de evaluare ?Integrated Regulatory Review Service” (IRRS), derulat? sub auspiciile Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomica de la Viena (AIEA). Aceast? misiune face parte din al treilea ciclu de misiuni IRRS pentru Romania, care a abordat toate aspectele de reglementare, autorizare ?i control a activit??ilor nucleare.

Folosind standardele AIEA ?i bunele practici interna?ionale, misiunile IRRS sunt concepute pentru a consolida eficien?a infrastructurii na?ionale de reglementare, recunoscand ?n acela?i timp responsabilitatea fiec?rei ??ri de a asigura securitatea nuclear? ?i a radia?iilor.

Echipa IRRS format? din 20 de membri, dintre care 16 exper?i speciali?ti ?n domeniul de reglementare autorizare ?i control al activit??ilor nucleare din 15 ??ri (Argentina, Belgia, Brazilia, Canada, Finlanda, Fran?a, India, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Pakistan, Slovenia, SUA, Turcia ?i Ungaria), trei membri AIEA ?i un observator al Comisiei Europene, a analizat activit??ile CNCAN. Agenda misiunii a inclus, pe land? discu?iile cu managementul ?i reprezentan?ii CNCAN, ai guvernului, ai Ministerului S?n?t??ii, ?ntalniri ?i vizite la instala?iile nucleare ?i de surse de radia?ii, unde membrii echipei au putut observa desf??urarea inspec?iilor efectuate de CNCAN.

?n discu?ia purtat? cu conducerea Secretariatului General al Guvernului (SGG), reprezentan?ii misiunii IRRS ?i cei ai CNCAN, a fost eviden?iat? ?i apreciat? activitatea CNCAN, eficacitatea sistemului de reglementare, competen?a personalului, transparen?a ?i deschiderea ?n rela?iile de colaborare. Reprezentan?ii SGG au men?ionat implicarea ?i dorin?a guvernului de a sus?ine ?n continuare domeniul de reglementare, autorizare ?i control prin sprijinul pe care ?l va acorda constant organismului de reglementare ?n vederea asigur?rii condi?iilor de implementare a recomand?rilor ?i sugestiilor care vor fi transmise de echipa de exper?i ai misiunii IRRS.

Membrii echipei de exper?i au concluzionat c? Romania are o infrastructur? de reglementare cuprinz?toare ?i matur? pentru siguran?a ?i securitatea nuclear?, iar provocarea major? pentru CNCAN va fi preg?tirea pentru extinderea preconizat? a programului nuclear al Romaniei.

Recomand?rile ?i sugestiile cuprinse ?n raportul misiunii vor face obiectul planului de ac?iune actualizat al CNCAN ?i vor fi implementate astfel ?ncat s? conduc? la ?nt?rirea capabilit??ilor organismului de reglementare ?i a infrastructurii na?ionale de securitate ?i siguran?? nuclear?.

Misiunea IRRS a identificat ?i prezentat unele dintre provoc?rile importante ale Romaniei, precum:

·?definirea ?i coordonarea rolurilor ?i responsabilit??ilor de protec?ie ?mpotriva radia?iilor ?ntre CNCAN ?i Ministerul S?n?t??ii, ?n ceeace privesc activit??ile legate de instala?iile ?i activit??ile cu surse de radia?ii,

·??mbun?t??irea continu? a cadrului de protec?ie ?mpotriva radia?iilor, ?n special ?n sectorul medical,

·?asigurarea de c?tre guvern de resurse adecvate pentru CNCAN,

·?stabilirea noii structuri organizatorice a CNCAN.

Raportul final al misiunii va fi transmis guvernului Romaniei ?n aproximativ trei luni.?

Comunicat de pres??

Mar?i, 19 septembrie a.c., ora 9.30, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), organizeaz? la Hotel Marshal Garden Bucure?ti, evenimentul de lansare al Exerci?ului Na?ional Valahia 2023.

Exerci?iul, care se va derula ?n perioada 3-5 octombrie, face pare din proiectul Norway Grants - “?mbun?t??irea securit??ii ?i siguran?ei nucleare ?n Rom?nia – Cre?terea rezilien?ei la dezastre ?i a preg?tirii pentru r?spunsul la evenimene nucleare ?i radiologice”, finan?at prin Mecanismul Financiar Norvegian.

Evenimentul are ca scop principal prezentarea obiectivelor ?i a modului de desf??urare a ?exerci?iului, organizat de c?tre CNCAN, ?mpreun? cu Departamentul pentru Situa?ii de Urgen?? (DSU)/ Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen?? (IGSU), Societatea Na?ional? Nuclearelectrica (SNN) /CNE Cernavod?, precum ?i cu alte organiza?ii na?ionale implicate ?n r?spunsul la urgen??, cu suportul Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic? de la Viena (AIEA) ?i al Autorit??ii pentru Radioprotec?ie din Norvegia (DSA).

Exerci?iul are drept scop?de a verifica ?i confirma integrarea planurilor ?i procedurilor de r?spuns la urgen?e nucleare, ?n conformitate cu?Planul Na?ional de R?spuns la Situa?ii de Urgen?? Nuclear? sau Radiologic???i?reprezint? o practic? standard ?n domeniul nuclear,?jucand un rol esen?ial ?n ?mbun?t??irea m?surilor de preg?tire ?i?a capacit??ii de r?spuns a autorit??ilor na?ionale la urgen?ele nucleare ??i radiologice.?

Detalii privind organizarea ?i desf??urarea exerci?iului, se reg?sesc la urm?torul link:

https://nuclearpreparedness.net.

CNCAN?18 septembrie 2023

A N U N ?

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare?(CNCAN)?cu sediul ?n Bucure?ti, B-dul Libert??ii nr.14, sector 5, organizeaz? la data de 10 mai 2023, ora 10,00 (proba scris?) la sediul din Str. Locotenent Zalic nr.4, sector 6, concurs pentru ocuparea a 7 posturi vacante de natur? contractual?.

Participarea? delegatiei? Romaniei? la? cea? de-a VIII-a ?i a IX-a Reuniune de examinare a P?r?ilor Contractante la Conven?ia de Securitate Nuclear??

?n perioada 20-31 martie 2023, o delega?ie compus? din reprezentan?i ai Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), ai Societ??ii Na?ionale Nuclearelectrica (SNN) ?i ai Misiunii Permanente a Romaniei pe lang? Organiza?iile Interna?ionale de la Viena, reprezint? Romania la cea de-a VIII-a ?i a IX-a Reuniune de examinare a P?r?ilor Contractante la Conven?ia de Securitate Nuclear?, care se desf??oar? la sediul? Agen?iei Interna?ionale? pentru Energie Atomic?? (AIEA)? din Viena, Austria.? Romania? a ratificat Conven?ia? ?privind? Securitatea Nuclear?,? adoptat? la Viena la 17 iunie 1994,? prin Legea nr. 43 din 24 mai 1995 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/5992 ; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/34513). Conven?ia a intrat ?n vigoare la 24 octombrie 1996 ?i urm?re?te aplicarea, de c?tre toate P?r?ile Contractante, a principiilor ?i instrumentelor recunoscute la nivel interna?ional pentru asigurarea unui nivel ?nalt de securitate nuclear?. Conven?ia vizeaz? stabilirea unor direc?ii interna?ionale la care s? subscrie toate statele care de?in centrale nuclearoelectrice, pentru men?inerea ?i ?mbun?t??irea continu? a securit??ii nucleare.

?

Reautorizarea exploatarii U1 si DIDSR de la CNE Cernavoda

Comunicat de presa

?n data de 28 februarie 2023, dl Cantemir CIUREA-ERC?U pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), a primit vizita unei delega?ii a Ambasadei Republicii Socialiste Viet Nam ?n Romania, condus? de dl Ambasador Extraordinar ?i Plenipoten?iar E.S. Do Duc THANH. Din partea CNCAN, la ?ntalnire au participat dl Petre MIN, coordonatorul Compartimentului Urgen?e Nucleare ?i Radiologice ?i dna Anca POP, consilier, Direc?ia Rela?ii Interna?ionale ?i Comunicare ?n cadrul ?ntalnirii, pre?edintele CNCAN a oferit o prezentare succint? a cadrului de reglementare a domeniul nuclear din Romania, a principalelor activit??i ?i procese desf??urate de CNCAN, subliniind aspecte specifice cu privire la procesul de autorizare ?i control. Dl Min a prezentat delega?iei vietnameze aspecte cu privire la sistemul de preg?tire ?i planificare pentru situa?ii de urgen?? nuclear? ?i/sau radiologic?. Fa?? de cele prezentate, ?n timpul vizitei au fost discutate aspecte de interes comune cu privire la activit??ile de reglementare ?n domeniul nuclear, precum ?i posibilit??i de cooperare ulterioar?.

Comunicat de pres??

?n perioada 09-10 februarie 2023, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) a organizat la Cernavod? ”?ntalnirea tehnic? de lucru pentru planificarea Exerci?iului Na?ional Valahia 2023”, eveniment prev?zut ?n cadrul proiectului ? ?mbun?t??irea securit??ii ?i siguran?ei nucleare ?n Romania - Cre?terea rezilien?ei la dezastre ?i a preg?tirii pentru r?spunsul la evenimentele nucleare ?i radiologice”, finan?at prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 din cadrul Programului Afaceri Interne, sub proiectul A.3. “Planificarea, preg?tirea ?i r?spunsul la urgen?? nucleare sau radiologice”.

?ntalnirea a vizat prezentarea obiectivelor generale ale exerci?iului, stabilirea echipei de planificare, respectiv a obiectivelor de nivel II ale Exerci?iului Na?ional Valahia, precum si modul de implicare al organzatiilor internationale in cadrul acestui exercitiu.

La acest seminar a participat un num?r de 40 de persoane, exper?i din cadrul CNCAN, speciali?ti din cadrul organiza?iilor na?ionale cu responsabilit??i ?n ceea ce prive?te planificarea, preg?tirea ?i r?spunsul la o situa?ie de urgen?? nuclear? sau radiologic?, ?n conformitate HG nr. 557/ 2016 privind managementul tipurilor de risc, reprezentan?i ai titularilor de autoriza?ie, precum ?i? reprezentan?i interna?ionali (Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA) Norvegia, United States Department of Energy (DoE) USA, International Atomic Energy Agency (AIEA), Lituania, Ungaria, Israel).

16 Februarie 2023

?n cadrul cooper?rii bilaterale dintre Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) ?i Biroul pentru politici ?i cooperare ?n domeniul incidentelor nucleare al Departamentului de Energie al SUA al Administra?iei Na?ionale pentru Securitate Nuclear? (DOE/NNSA), ?n perioada 23-27 ianuarie 2023, la Constan?a, Romania, s-a desf??urat un curs de formare axat pe consolidarea capacit??ilor regionale ?n domeniul preg?tirii ?i r?spunsului la incidente radiologice ?i nucleare

Informa?ii generale privind procesul de autorizare desf??urat de CNCAN pentru instala?iile nucleare?


In perioada 15-17.11.2022 se desfasoara
SEMINARUL NA?IONAL ?Prezentarea Normelor de baz? privind ?ncheierea unei situa?ii de urgen?? nuclear? sau radiologic? ?i Ghidul privind implemenatrea ac?iunilor de protec?ie ?n cazul unei situa?ii de urgen?? nuclear? sau radiologic?”

Comunicat de pres?
Referitor la unele materiale de pres? privind situa?ia de la Centrala Nuclearoelectric? de la Zaporojie

30 septembrie 2022

Participarea delegatiei CNCAN la lucrarile celei de-a 66-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energia Atomica(AIEA).

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de pres? privind incendiul de la fabrica?Romans sur Isereie?din Fran?a, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Conform ultimelor informa?ii oficiale, ?n data de 21.09.2022 la orele 15:07 s-a produs un incendiu, cauzat de o defec?iune electric?, la una din imprimantele din cadrul fabricii de ?mbogatire combustibil?-?Romans sur Isereie.

Evenimentul nu a produs victime, nu au avut loc emisii de material radioactiv ?i nu au fost consecin?e ?n afara amplasamentului instala?iei.?

22 septembrie 2022

h 17:00

ANUNT TRANSFER FARA PLATA(22.09.2022)

Seminarul na?ional privind informarea ?i comunicarea public? situa?ii de urgen???nuclear? sau radiologic?

Agenda Semiarului national 20-22.09.2022

In perioada 20-22.09.2022 se desfasoara?Seminarul na?ional privind informarea ?i comunicarea public? ?n situa?ii de urgen?? nuclear? sau radiologic?,?organizat de catre?Comisia? Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN). Activitatea se deruleaz? ?n cadrul proiectului ??mbun?t??irea securit??ii ?i siguran?ei nucleare ?n Romania - Cre?terea rezilien?ei la dezastre ?i a preg?tirii pentru r?spunsul la evenimente nucleare ?i radiologice”, cuprins ?n Mecanismul Financiar Norvegian 2014 -2021.
Scopul principal al acestui seminar este de a ?mp?rt??i cuno?tin?e, experien?e ?i informa?ii ?ntre reprezentan?ii principalelor institu?ii ?i organiza?ii na?ionale si internationale implicate ?n activit??ile de comunicare ?i informare public? ?n situa?ii de urgen?? nuclear? ?i radiologic? pentru a ajunge la o ?n?elegere unitar? ?n ceea ce prive?te informarea ?i comunicarea public? ?n astfel de situa?ii.

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de pres? privind centrala nuclearoelectric? Zaporojie, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Conform ultimelor informa?ii oficiale, toate reactoarele nucleare de la centrala nuclearoelectric? Zaporojie sunt ?n stare sigur?.

In data de 5 septembrie a.c, centrala nuclearoelectric? Zaporojie a fost decuplat? ?n mod deliberat de la re?eaua national? de electricitate dar continu? s?-?i asigure alimentarea cu energie electric? a sistemelor de siguran?? prin intermediul generatorul electric al unit??ii ?n func?iune. Suplimentar, ?n caz de necesitate, alimentarea cu energie electric? necesar? pentru men?inerea ?n siguran?? a reactoarelor se poate realiza ?i prin intermediul generatoarelor diesel de urgen??.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile de radioactivitate efectuate atat la nivelul teritoriului Ucrainei, cat ?i la nivel na?ional, confirm? valori normale, corespunzator fondului natural de radia?ii.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

06 septembrie 2022

h 16:00

Comunicat de pres??

Referitor la unele materiale de presa privind centrala nuclearoelectrica Zaporojia, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:?

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal ?i nu indica depasiri peste valorile normale.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii.?

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

08 august 2022

?h 16:00

Comunicat de presa

?n perioada 27 iunie - 8 iulie 2022, la sediul Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic? (AIEA) din Viena, Austria, delega?ia CNCAN particip? la cea de-a ?aptea Reuniune de Examinare a P?r?ilor Contractante ?n cadrul Conven?iei Comune asupra gospod?ririi ?n siguran?? a combustibilului nuclear uzat ?i asupra gospod?ririi ?n siguran?? a de?eurilor radioactive"

Propuneri privind participarea organizatiilor din domeniul nuclear la?proiectul Romania Educata, pentru un invatamant profesional si tehnic de?calitate - va rugam sa ne transmiteti comentarii, propuneri si sugestii de?imbunatatire pana la data de 22 decembrie 2021 pe adresele de email?office@cncan.ro si madalina.coca@cncan.ro

Asistenta internationala acordata UCRAINEI

Ca urmare a solicitarii, din partea State Emergency Service of Ukraine, de asistenta internationala, Romania, prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a decis donarea de echipamente de monitorizare si protectie radiologica prin mecanismul de asistenta internationala RANET.

Va informam ca in cursul acestei saptamani echipamentele au fost preluate de catre autoritatile din Ucraina.

Toate activitatile privind aceasta asistenta interationala au fost gestionate de catre CNCAN iar donatia de echipamente a fost sprijinita de catre industria nucleara din Romania, Societatea Nationala Nuclearelectrica SA si ROMATOM.

RANET este mecanismul de asistenta internationala gestionat de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica in baza Conventiei de asistenta internationala in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica la care Romania a aderat prin semnarea Decretului nr. 223 din 11.05.1990. Scopul RANET este acela de a facilita o coordonare prompta a resurselor la nivel international si de a permite o interventie eficienta in cazul unei cereri de asistenta, in situatia producerii unui accident nuclear sever sau a unei urgente radiologice.

Comunicat de presa
In data de 23 mai 2022, presedintele CNCAN a primit vizita unei delegatii a Comisiei de Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC)

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de presa privind nivelul anormal de radiatii la Cernobil, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal ?i nu indica depasiri peste valorile normale.

?n prezent, toate instala?iile nucleare de la Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

26 aprilie 2022

?h 16.30

?

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la jefuirea si distrugerea unui laborator de monitorizare a mediului din Cernob?l,?va comunicam ca reprezentantii autoritatii de reglementare din Ucraina nu au confirmat producerea acestui incident pe amplasamentul centralei de la Cernob?l.

In prezent, toate instala?iile nucleare de la ?Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri nici la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

23.03.2022

h 17.00

Comunicat de pres?

Referitor la unele materiale de presa privind declaratiile companiei ucrainiene Energoatom, referitoare la sistemul de monitorizare a radia?iilor ?i serviciul de stingere a incendiilor forestiere din zona centralei de la Cernobil, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Nefunctionarea sistemul automat de monitorizare a radia?iilor din zona de excludere aferenta centralei de la Cernobil nu reprezinta un motiv de crestere a radioactivitatii mediului.

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal ?i nu indica depasiri peste valorile normale.

?n prezent, toate instala?iile nucleare de la Cernob?l ?i de pe teritoriul Ucrainei sunt ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat?, men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri nici la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

21.03.2022

h 17.00

Comunicat de pres??

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 15.03.2022, h 17.45, ora Romaniei, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit?, alimentarea din generatoare diesel de urgen?? nemaifiind necesar?.

?n prezent, toate instala?iile nucleare din Ucraina sunt func?ionale ?i ?n stare sigur? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

16 martie 2022

h 10.00

Revenire Comunicat de pres?, 14 martie 2022

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 13.03.2022, ora 18:38 CET, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit?.

Ulterior acestei inform?ri, Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina a comunicat c? ?n aceea?i zi, ?n jurul orei 20:32 conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua electric? din exterior a fost din nou pierdut?. Cauzele acestui eveniment sunt ?n curs de investigare.

?n prezent, toate sistemele de securitate sunt func?ionale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezerv? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

14 martie 2022

h 17.00

Comunicat de pres?

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), ?n data de 13.03.2022, ora 18:38 CET, conexiunea amplasamentului Cernob?l cu re?eaua na?ional? de alimentare cu energie electric? a fost restabilit? ?i au fost ini?iate procedurile de transfer a aliment?rii consumatorilor de la dieselele de urgen?? la re?ea.

Totodat? men?ion?m c? m?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii ?i nu sunt semnalate dep??iri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

14 martie 2022

h. 10.00

?Comunicat de pres?


Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la evenimentele de la amplasamentul fostei centrale de la Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urmatoarele precizari:

M?sur?torile efectuate la nivel na?ional confirm? valori normale ale nivelului de radia?ii si nu sunt semnalate dep?siri la nivelul teritoriului ucrainean.Din informa?iile primite de la Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), a fost confirmat? ?ntreruperea aliment?rii cu energie electric? ?n data de 09.03.2022, ?n jurul orei 11.

Potrivit protocoalelor de securitate, a fost stabilit? conectarea la sursa de alimentare de rezerv? ce utilizeaz? sistemele diesel. ?n prezent, toate sistemele de securitate sunt func?ionale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezerv? ?i nu exist? un pericol pentru mediu sau popula?ie.

Rezerva de combustibil este dimensionat? pentru perioadele de timp necesare pentru restabilirea aliment?rii cu energie electric?, func?ionarea generatoarelor diesel de rezerv? putand fi prelungit? dup? necesit??i prin realimentare cu combustibil pan? la reconectarea cu re?eaua na?ional? de energie electrica.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situa?ii de Urgen??, urm?re?te ?n permanen?? evolu?ia situa?iei din punct vedere al monitoriz?rii radiologice.

?n Romania, nivelul radia?iilor este monitorizat permanent prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), din cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului (ANPM). Speciali?tii din Laboratorul Na?ional de Referin?? Radioactivitate verific? datele monitorizate 24/7 ?i le transmit Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Atomic?, astfel ?ncat s? se asigure o informare prompt? a factorilor de decizie na?ionali ?i interna?ionali, precum ?i a popula?iei.

09 martie 2022
h. 16.00

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la incendiul produs ?n noaptea de joi spre vineri in zona centralei nucleare Zaporoje, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN),aflat? ?n permanent? leg?tur? cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA), precizeaz? ca nivelurile radia?iilor sunt normale, iar pompierii ucraineni au reusit sa stinga incendiul.

CNCAN monitorizeaz? ?n permanen?? evolu?ia situa?iei, la nivel na?ional masuratorile efectuate confirmand valori normale ale radiatiilor.

04 martie 2022

h 9 30

Comunicat de presa

Ca urmare a comunicatului de pres? emis anterior ?i a informa?iilor primite pan? ?n prezent va informam ca CNCAN monitorizeaza continuu evolutia evenimentelor, analizeaza situatia instalatiilor nucleare din Ucraina si va transmitem ca nu exista motive de ingrijorare la nivel national.

CNCAN este in permanenta legatura cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica de la Viena (AIEA) ?i foloseste inclusiv mecanismele de comunicare bilaterale cu statele vecine (Moldova, Ungaria, Slovacia, Polonia) dar si cu alte foruri internationale pentru a putea evalua eficient situatia radioactivitatii in zona conflictului si in special sesizarea oricarei modificari a nivelului de radiatii pe teritoriul national.

28 februarie 2022

h 14.45

Comunicat de pres?

?n continuarea comunicatului emis anterior ?i ca urmare a informatiilor ap?rute ?n spa?iul public referitoare la evenimentul ce a avut loc la depozitul de de?euri radioactive din apropierea capitalei ucrainene Kiev, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), aflat? ?n permanent? leg?tur? cu Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA),? precizeaz? urm?toarele:

-Autoritatea de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine - SNRIU) a confirmat faptul c? depozitul nu a fost avariat ?i m?sur?torile efectuate cu dispozitivele portabile au indicat c? nivelurile radia?iilor din jurul depozitului sunt la nivelul fondului natural, neexistand nicio amenin?are pentru public.

-?n acest depozit sunt p?strate de?euri rezultate din utilizarea surselor de radia?ii ?n medicin?, cercetare ?i industrie, de?euri cu radioactivitate scazut?.

-CNCAN monitorizeaz? continuu evolu?ia situa?iei, fiind ?n permanen?? leg?tura cu celelalte institu?ii cu responsabilit??i ?n ceea ce prive?te monitorizarea radioactivit??ii la nivel na?ional ?i cu forurile interna?ionale responsabile.

-Pentru Romania, nu exist? ?n prezent motive de ?ngrijorare. ?

Vom reveni cu informa?ii suplimentare de ?ndat? ce acestea vor fi disponibile, ?n urm?toarele comunicate de pres?.

27 februarie 2022

Comunicat de pres?

Ca urmare a informa?iilor ap?rute pe pagina de internet a Autorit??ii de Reglementare ?i Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), cu privire la cre?terea nivelului de radia?ii pe amplasamentul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernob?l, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) face urm?toarele preciz?ri:

Monitorizarea radioactivit??ii mediului pe teritoriul Romaniei se realizeaz? ?n permanen?? prin Re?eaua Na?ional? de Supraveghere a Radioactivit??ii Mediului (RNSRM), iar rezultatele monitoriz?rii se comunic? zilnic la CNCAN. Pan? ?n momentul emiterii prezentului comunicat, valorile de radioactivitate ?n aer ?nregistrate pe teritoriul Romaniei sunt normale ?i corespund nivelului fondului natural de radia?ii.

25 februarie 2022

Propuneri pentru Romania Educata in domeniul nuclear(pdf)

ANUN?

Privind valabilitatea autorizatiilor si permiselor de exercitare a activitatilor nucleare pe durata starii de alerta.