Sitemap: http://www.jrhcots.com/sitemap.xml

Cultura de securitate nuclear? guverneaz? atitudinile ?i comportamentele legate de securitatea nuclear? la nivelul ?ntregului personal al CNCAN ?i este sus?inut? de sistemul de management al CNCAN. ?n cadrul organiza?iei ?i ?n randurile personalului se dezvolt? o cultur? de securitate nuclear? corespunz?toare cerin?elor, documentat? ?n declara?iile de politic?.
Cultura de securitate nuclear? este evaluat? continuu ?i ?mbun?t??it?. ?n rela?ia cu titularii de autoriza?ii ?i alte p?r?i interesate, CNCAN promoveaz? cultura de securitate nuclear? ?i contribuie la o mai bun? ?n?elegere a acestui concept ?i a caracteristicilor ?i atributelor asociate de c?tre cei implica?i ?n activit??ile nucleare.

Pentru o bun? cultur? de securitate nuclear? sunt de o importan?? deosebit? urm?toarele:

  • independen?a CNCAN ca autoritate de reglementare;
  • competen?a ?i profesionalismul managementului de la toate nivelurile;
  • definirea clar? a responsabilit??ilor ?i nivelelor de autoritate;
  • angajamentul pentru men?inerea securit??ii nucleare ca prim? prioritate ?n luarea deciziilor.