Sitemap: http://www.jrhcots.com/sitemap.xml

Misiune

Grupul de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor privind Urgen?ele Nucleare ?i Radiologice are ca scop principal planificarea ?i implementarea pe domeniul de activitate a activit??ilor ce contribuie la ?ndeplinirea prevederilor art. 3 din Hot?rarea Guvernului Romaniei nr. 768 din 19 octombrie 2016 privind organizarea ?i func?ionarea Platformei na?ionale pentru reducerea riscurilor la dezastre.

Pentru ?ndeplinirea scopului principal grupul i?i stabile?te urm?toarele obiective:

  • ?mbun?t??irea cadrului de reglementare a domeniului de activitate;
  • Studii, analize ?i evalu?ri ?n domeniul de activitate;?
  • Cre?terea colabor?rii interinstitu?ionale ?i a implic?rii societ??ii?civile;?
  • Contribuirea la dezvoltarea de strategii, politici ?i planuri cu privire la reducerea riscului la dezastre ?i de cre?tere a rezilien?ei;?
  • Contribuirea la cre?terea capacit??ii de r?spuns a sistemului na?ional de management al situa?iilor de urgen??.

?

?Domeniul de activitate

Grupul de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor privind Urgen?ele Nucleare ?i Radiologice desf??oar? activit??i ce sprijin? ?ndeplinirea obiectivelor din cadrul direc?iilor de ac?iune stabilite ?n art. 4 din Hot?rarea Guvernului Romaniei nr. 768 din 19 octombrie 2016 privind organizarea ?i func?ionarea Platformei na?ionale pentru reducerea riscurilor la dezastre.? Activit??ile stabilite sunt asociate tipurilor de risc nr. 14 ?i nr. 22 din Anexa nr. 1 din Hot?rarea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.